Sports Direct Merthyr Tydfil

Sports Direct
Merthyr Tydfil
Unit B2
Pentrebach Retail Park
Merthyr Tydfil
CF48 4TQ
Telephone: 0344 332 5860

Opening hours
Monday: 10:00 - 19:00
Tuesday: 10:00 - 19:00
Wednesday: 10:00 - 19:00
Thursday: 10:00 - 19:00
Friday: 10:00 - 19:00
Saturday: 10:00 - 18:00
Sunday: 10:00 - 16:00